Neem contact op

Klachtenprocedure Jansen & De Vries

1. Inleiding

Jansen & De Vries streeft ernaar onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Hebt u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Een klacht kan betrekking hebben op onze keuringen en spreekuren, maar ook op adviezen van onze adviseurs, over telefoonbehandeling, wachttijden, bereikbaarheid en communicatie.

Wij zien uw klacht als een kans om het beter te doen!

Meer weten?
Bel ons
Stuur een e-mail

Wij zijn telefonisch bereikbaar op
ma t/m vr van 8.30-17.30 uur.

2. Hoe werk de klachtenprocedure

Eenvoudige klachten proberen we direct op te lossen. Hiervoor is geen formulier nodig. U kunt het probleem bespreken met de betreffende medewerker.

Is uw klacht ingewikkelder van aard, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij Jansen & De Vries, t.a.v. de Directie, Buitenschans 45, 7141 EK Groenlo. Ook heeft u de mogelijkheid om middels onze website uw klacht in te dienen. U kunt dit doen via ons contactformulier onder vermelding van ‘Klacht’.

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen 3 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging.

De klacht wordt zorgvuldig onderzocht door de klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar is iemand anders dan degene tegen wie de klacht is gericht. U wordt door de klachtbehandelaar in de gelegenheid gesteld om uw klacht toe te lichten; dit kan telefonisch of op kantoor bij Jansen & De Vries. Daarnaast gaat de klachtbehandelaar in gesprek met de betrokken collega en zijn of haar leidinggevende om hoor en wederhoor toe te passen en eventuele verbetermaatregelen af te stemmen.

Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Jansen & De Vries aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. Binnen 3 weken ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de besproken klacht en de gemaakte afspraken.

Wanneer u ondanks alle goede intenties het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht heeft u de mogelijkheid om bij de Geschillencommissie Arbodiensten een melding te doen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar klachtenregeling.nl/ga

Na afhandeling van uw klacht bergen wij het dossier op in ons klachtendossier.

Indien u van mening bent dat uw rechten die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u hiervoor ook een klacht indienen. U vindt specifieke informatie over de geldende klachtenprocedure terug in het Privacyreglement dat u aantreft op onze website. Bent u het niet eens met onze uitspraak over de klacht dan heeft u altijd de mogelijkheid om u te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3. Uitzondering

Wanneer u het niet eens bent met het door ons gegeven advies over de arbeids(on)geschiktheid, maar ook als u de re-integratie inspanningen van de werknemer of werkgever wilt laten toetsen of een oordeel wilt over passend werk binnen het bedrijf, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Op deze situatie is de klachtenprocedure niet van toepassing.

Contactgegevens

Jansen & De Vries
Buitenschans 45
7141 EK Groenlo
0544-353335
info@jansen-devries.nl

Samen maken we er werk van!
Samenwerking
Betrokkenheid
Klantgericht
Integriteit
Resultaatgericht