Casemanagement

Complete ondersteuning bij casemanagement

Wij ondersteunen werkgevers met casemanagement rondom verzuim. Werkgevers lopen zonder dat ze het beseffen grote financiële risico’s wanneer zij geen inzicht hebben in de geldstromen die behoren bij de kaders en wettelijke afspraken van de sociale zekerheid. Hierdoor worden bv loonsancties of onnodig hoge kosten voorkomen.

Met goed casemanagement wordt inhoud gegeven aan 3 taakgebieden, nl. procesmanagement, procesbegeleiding en beleidsadvisering. Bij procesmanagement is er vooral aandacht voor het vraag en resultaat gericht sturen van individuele verzuimende medewerkers. Met procesbegeleiding geven wij inhoud aan het adviseren van de leidinggevende bij het coachen van de verzuimende medewerker. Deze twee taken kunnen door onze operationeel casemanager worden verricht. Naast procesmanagement en procesbegeleiding bij individuele cases werkt onze corporate manager op organisatieniveau waarbij hij naast beleidsadvisering op het gebied van re-integratiebeleid en preventief verzuimbeleid ook ondersteunt bij het inzicht krijgen van de financiële geldstroom.

 

Operationeel & Corporate Casemanagement

OPERATIONEEL CASEMANAGEment

De operationeel casemanager van Jansen & De Vries houdt tijdens het verzuim het dossier bij en begeleidt de werknemer tijdens zijn of haar verzuim. Hierbij wordt gewerkt volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Bij Jansen & De Vries staat de mens en haar verhaal hierbij centraal. De oorzaak van verzuim kan medisch zijn, maar dit is niet altijd het geval. Psychische problemen of een moeilijke thuissituatie spelen vaak een rol, evenals onvrede op het werk of (on)uitgesproken conflicten. Onze adviseur Arbeid en Gezondheid weet door jarenlange ervaring hoe hij een vertrouwensband met mensen opbouwt. We luisteren goed naar wat mensen ons vertellen en bieden een innovatieve aanpak voor verzuim.

corporate casemanagement

De corporate casemanager van Jansen & De Vries is de expert op het gebied van kosten- en risicobeheersing van arbeid, verzuim en arbeidsongeschiktheid en richt zich hierbij op vijf specifieke gebieden:

1. Casemanagement (verzuim-arbeidsongeschiktheid-financiën)
Ondersteuning bij de juiste dossiervoering, contra expertise dossier, dossieronderzoek, uitvoerend casemanagement of ondersteuning van bestaande of nieuwe op te zetten casemanagementafdelingen.

2. Financiële bedrijfsscan
Op overzichtelijke wijze worden de geldstromen op het gebied van de sociale zekerheid voor een organisatie in kaart gebracht door middel van de VeReFi(r) methode. Op basis van dit inzicht worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de financiële huishouding

3. Wet & Regelgeving
De huidige en nieuwe wet- en regelgeving kunnen van grote invloed zijn op uw organisatie. Wij helpen u de gevolgen van de regel- en wetgeving te doorgronden en geven een op maat gesneden advies voor uw organisatie.

4. Verzuimbeleid
De snel veranderende wetgeving betekent al gauw dat uw verzuimbeleid niet meer voldoet aan de huidige eisen. Wij toetsen uw bestaande verzuimbeleid en helpen met het actualiseren hiervan. Ook ondersteunen wij bij het opzetten en uitvoeren van nieuw beleid, dat voldoet aan de eisen en tevens past bij de (te veranderen) cultuur van de organisatie.

5. Personeel en Organisatie/HRM
Wij kunnen u deskundig ondersteunen bij het periodiek doornemen van uw P&O c.q. HRM organisatie, beleid en activiteiten.

Jansen & De Vries